Jak na věc


agáta stará lysá

OBEC STARÁ LYSÁ kraj Středočeský

    14 - zásobování pitnou vodou z místní vodovodní soustavy - systém odvádění povrchových vod z pozemku ČOV a nového úseku místní komunikace za respektování následujících podmínek: odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod: je nutné, aby vlivem zástavby nedošlo k zvětšení odtoku v recipientu oproti současnému stavu odvodnění zastavitelných ploch nesmí negativně ovlivnit průtok vodního toku Mlynařice. Z těchto důvodů bude v případě nutnosti realizována výstavba retenční nádrže s regulovaným odtokem dešťových vod odkanalizování určené návrhem změn II musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné působnosti veškeré objekty na plochách vymezených změnami II budou napojeny do centrální splaškové kanalizace, zakončené na obecní ČOV a zásobovány budou vodovodní sítí neznečištěné dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na pozemku ČOV budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a ČOV


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00