Jak na věc


žádost o rozvod

1. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek

    Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
    Aby naše byla korektní, musíme dodržovat některá stylistická a formální pravidla. Na formě žádosti záleží, žadatel už tímto způsobem podává obrázek o své osobě.
    V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.
    Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, Fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti.


Žádost o zkrácení pracovní doby

    Vyhodnotí-li Fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou. Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP Fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace Fondu bude považováno za porušení podmínek Programu.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Při vyplňování formuláře žádosti o podporu je nutné mít k dipozici Krycí list technických parametrů. Některé údaje v něm obsažené totiž budete při vyplňování žádosti potřebovat. Odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. Odeslání žádosti zároveň znamená i rezervaci příslušné výše finančních prostředků pro vaši žádost. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti.
    - Vyberte kraj (CZ/SK) -PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajKraj VysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajBanskobystrický krajBratislavský krajKošický krajNitranský krajPrešovský krajTrenčínský krajTrnavský krajŽilinský kraj


Eva Pilarová: Datum narození, životopis

    Syn trpí delší dobu vážným ledvinovým onemocněním, kvůli němuž v průběhu běžného školního roku měl několik krátkodobých a dvě dlouhodobé absence. Kromě toho nastupuje 14. října 2011 na měsíční lázeňskou léčbu, jež bude mít za následek další dlouhodobou nepřítomnost ve škole.
    Jestliže zasíláme nějaké přílohy, oddělíme dva řádky a přílohy vyjmenujeme. Když žádost zasíláme na víc míst, vyjmenujeme je („Na vědomí: Odbor školství v Praze“).
    Před opětovným připojením je nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti Quantum, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení).Uzavření splátkového kalendáře není důvodem k obnovení dodávky zemního plynu!


Žádost o zaplacení náhradní mzdy za dovolenou

    Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás Fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění.
    Samotné podání žádosti probíhá elektronicky na stránkách www.novazelenausporam.cz. Zde si musíte nejdříve založit uživatelský účet vyplněním registračního formuláře. V něm zadáte emailovou adresu, na níž bude probíhat komunikace mezi vámi a úřadem, své jméno a heslo.
    Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit Fondu předložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů a pokynů uvedených v sekci doložení realizace, a to nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise. Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění.
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.


Žádost o povolení změny příjmení pro nezletilé dítě

    Žádost o zaplacení náhradní mzdy za dovolenou © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku. Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách programu.


SMLOUVY, ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ - OBCHOD

    V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny. Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:
    K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři. Údaje vyplňované při registraci (tzn. e-mail a heslo) vám slouží k opětovnému přihlášení do webového rozhraní informačního systému Programu, prostřednictvím kterého se žádosti podávají.
    Důležité je, aby účastník svojí tvrzenou finanční situaci doložil, pokud takto neučiní, soud ho vyzve k vyplnění příslušného formuláře (vzorem 58 o.s.ř.).
    Opatření z oblasti podpory A a C musí realizovat dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanovéné v akceptačním dopise. Tato lhůta se počítá ode dne akceptace žádosti a pro jednotlivé oblasti podpory je stanovena následovně:


Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

    Sepsáním žádosti můžeme pověřit někoho jiného (když si sami netroufneme) – například pracovníka nějaké sociální služby, občanskou právní poradnu a podobně. Ale i v takovém případě musíme žádost vlastnoručně podepsat. Obvykle ale žádost píšeme sami.
    Text by měl být zarovnán do bloku nebo na „prapor“ vlevo, nikoliv na střed nebo na „prapor“ vpravo. Případný blok vlastním úsudkem zhodnotíme – jestliže se tvoří příliš velké mezery mezi slovy, nevypadá to pěkně, v tom případě je lepší zarovnání vlevo.
    Projednejte váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem. Posudek pak spolu s odobrníkem, který jej vypracoval, případně upravte.
    Žádost posíláme poštou nebo ji můžeme doručit osobně. V každém případě potřebujeme doklad o odeslání žádosti , proto dopis posíláme doporučeně nebo si necháme razítkem potvrdit kopii (na podatelně nebo v sekretariátu organizace).


8. Zajistěte si odborný technický dozor

    Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.
    Žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám je možné podat pouze elektronicky na portálu Novazelenausporam.cz. Potřebné dokumenty v papírové podobě je pak nutné dodat na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.
    V souladu s podmínkami Programu je vaší povinností zajistit odborný technický dozor. Na odborný technický dozor můžete samozřejmě také dostat státní podporu.
    Při realizaci úsporných opatření jste povinni prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu, a to doložením patřičných dokumentů. V případě, že vyberete výrobky ze Seznamu výrobků a technologií splnění technických vlastností dokládat nemusíte.


Žádost o sepsání notářského zápisu o osvědčení

    U účastníka soudního řízení, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 zákona č. 99/163 Sb. občanského soudního řádu ( dále jen o.s.ř.), může předseda senátu tomuto účastníku na jeho žádost ustanovit zástupce z řad advokátů, a to dle § 30 o.s.ř., a to v případě je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů a pokud se jedná o věc skutkově a právně složitou. Soud také o tomto právu musí účastníky výslovně poučit.
    V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:
    Jestliže z nějakého důvodu musíme napsat žádost ručně, snažíme o co nejčitelnější a nejúhlednější písmo, případně píšeme písmeny tiskacími. I své jméno uvedeme čitelně, teprve pod ně napíšeme svůj „vypsaný“ a mnohdy nečitelný podpis.
    Žádost podáváme, a tedy sepisujeme, poměrně často. Je to úkon, kterému se asi žádný člověk v životě nevyhne, jestliže není zbaven svéprávnosti. Žádost píšeme tehdy, jestliže chceme, aby nám druhá strana v něčem vyhověla, a to i tehdy, když na úkon máme ze zákona nárok. Bez žádosti úřad, škola ani žádná jiná instituce neví, že se má o nás v nějakém směru postarat.


2. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

    Vygenerovaný formulář žádosti je nutné vytisknout a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) ve fyzické podobě na některé z krajských pracovišť Fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. .
    „Podejte si žádost,“ ukončí mnohdy úředník naše sáhodlouhé vysvětlování, proč chceme něco, na co – jak máme nebo se domníváme, že máme – nárok. Žádost podáváme, když si hledáme zaměstnání, chceme studovat, nárokujeme nějaký příspěvek. Pro často podávané žádosti mívají například úřady nebo školy předtištěný formulář. Ale někdy si musíme poradit sami. Jak napsat žádost, aby byla věcně správná a korektní?
    Na závěr se rozloučíme, opět bez familiernosti, vtipkování, či „nenápadného“ pobízení k aktivitě. Úplně postačí obligátní „S pozdravem Jana Krátká“ plus úplná adresa, případně rodné číslo (je-li třeba)“.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00