Jak na věc


žádost o proplacení dovolené po mateřské vzor

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

    Vzhledem ke skutečnosti, že lékařská posudková služba v rámci řízení o přiznání průkazu žádá praktického lékaře žadatele o zaslání podkladů pro vypracování posudku, je nutné v žádosti vyplnit, o jakého praktického lékaře se jedná.
    Ačkoli k tomu formulář přímo nevybízí, vyplatí se v případě, že žadatel není schopen adekvátní telefonické nebo e-mailové komunikace a nemá v rámci daného řízení zástupce, uvést do kontaktů i telefonní číslo např. na rodinného příslušníka či jinou osobu, která může zefektivnit případnou komunikaci s úřadem. K telefonnímu kontaktu ideálně uvedeme vztah konkrétní osoby k žadateli a její jméno. S výše uvedeným musí žadatel samozřejmě souhlasit.
    Svým podpisem zde žadatel nebo jeho zástupce stvrzuje pravdivost údajů a dává souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické či fyzické osoby předaly příslušným úřadům údaje vztahující se k bydlišti či zdravotnímu stavu žadatele. Zároveň je zde uváděna povinnost hlásit do osmi dnů úřadu, který průkaz OZP vydává, veškeré změny v údajích potřebných k jeho vydání.


Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

    Zde jsou žadatelům k dispozici formuláře žádosti o povolení k výrobě nebo žádosti o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků, dále žádosti o povolení nebo žádosti o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a formulář žádosti o vydání certifikátu výrobce léčivých látek. Najdete zde i formulář žádosti o vydání certifikátu SVP, formulář pro oznámení nakládání s látkami dle §78 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. a formulář daňového dokladu.
    Doložíme-li výše uvedené, veškerá komunikace úřadu práce v rámci daného řízení je směřována na zástupce žadatele, včetně doručování písemností. Zástupce má právo rovněž nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, vyjadřovat se k němu či předkládat nové podklady. To se hodí zejména pro možnost seznámení se s posudkem lékařské posudkové služby před vydáním rozhodnutí nebo při případném odvolání.
    V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:


Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

    Žadatelem se rozumí pochopitelně osoba se zdravotním postižením. Vyplníme tedy základní údaje dle formuláře. Adresu pro doručování není nutné vyplňovat, je-li totožná s adresou trvalého bydliště. V případě, že to konkrétní zdravotní postižení umožňuje, vždy se vyplatí uvést především telefon, případně e-mail. Pracovníci úřadu práce pak mohou možné komplikace v rámci řízení řešit touto cestou, namísto oficiálních dopisů často se lhůtou k odstranění vad a následnými sankcemi.
    Žadatel přikládá ke každé žádosti přílohy dle seznamu příloh uvedeném ve vlastní žádosti. Formuláře některých příloh k vyplnění jsou k dispozici v části „Dotazníky“.
    Před opětovným připojením je nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti Quantum, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení).Uzavření splátkového kalendáře není důvodem k obnovení dodávky zemního plynu!
    Nevíte jak si říci o svatební dar? Využijte naší nabídky kartiček o velikosti 99x65 mm, kterou můžete přiložit ke svatebnímu oznámení. Text na kartičkách je pouze ilustrativní, je možné jej měnit dle Vašeho přání.


Ukončení smlouvy s demontáží měřidla

    V současné době má žadatel možnost zaškrtnutím příslušného políčka zvolit, zda si přeje či nepřeje na vyrobeném průkazu uvedení symbolu osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Náhled příslušných symbolů je vyobrazen na žádosti. Symbol bude na průkazu uveden samozřejmě jen v případě, že nárok na něj vyplyne z posouzení zdravotního stavu.
    V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny. Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:


Vyplňování žádosti o průkaz OZP

    - Vyberte kraj (CZ/SK) -PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajKraj VysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajBanskobystrický krajBratislavský krajKošický krajNitranský krajPrešovský krajTrenčínský krajTrnavský krajŽilinský kraj
    Pokud dané osobě dosud nebyl přiznán kterýkoli z průkazů OZP, vyplňujeme formulář žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě, že již byl v minulosti některý z průkazů přiznán a domníváme se, že jeho stupeň již neodpovídá závažnosti daného postižení, lze podat žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Obě žádosti se podávají na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.
    V praxi může nastat situace, kdy žadatel není zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale zároveň již není schopen podpisu a tudíž ani udělit někomu plnou moc pro zastoupení. V takovém případě vyžaduje správní orgán k žádosti lékařské potvrzení o neschopnosti podpisu a následně zahajuje správní řízení o ustanovení opatrovníka pro dané správní řízení. Je proto vhodné, pokud to jde, žádost či plnou moc podepsat, byť může jít o náročný úkon.


Kartičky s žádostí o svatební dar

    Tato část se vyplňuje pouze v případě, že žádost podává příslušná instituce, nejčastěji obecní úřad. V takovém případě je nutné dodat listinu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
    Zde vyplňujeme údaje o zástupci žadatele pro řízení o přiznání průkazu OZP. Většinou se jedná o rodiče, zmocněnce nebo opatrovníka. Pozor bychom si měli dát na skutečnost, že vyplňujeme-li tuto část, musíme také doložit dokument, na základě kterého k zastupování dochází. V uvedených příkladech se jedná o rodný list, plnou moc, listinu o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. V případě nedodání těchto dokumentů nemůže být v rámci řízení zástupce akceptován.
    V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.
    Plná moc pouze pro zastoupení ve věci řízení o uvedené žádosti nemusí být ověřená, nicméně mělo by jít o originál s podpisy zmocněnce i zmocnitele včetně jejich identifikačních údajů. Generální plná moc by však notářsky ověřená být měla.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00