Jak na věc


žádost o proplacení dovolené po mateřské vzor

Jak postupovat při změně údajů ve Smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu

    Žadatelem se rozumí pochopitelně osoba se zdravotním postižením. Vyplníme tedy základní údaje dle formuláře. Adresu pro doručování není nutné vyplňovat, je-li totožná s adresou trvalého bydliště. V případě, že to konkrétní zdravotní postižení umožňuje, vždy se vyplatí uvést především telefon, případně e-mail. Pracovníci úřadu práce pak mohou možné komplikace v rámci řízení řešit touto cestou, namísto oficiálních dopisů často se lhůtou k odstranění vad a následnými sankcemi.
    - Vyberte kraj (CZ/SK) -PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajKraj VysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajBanskobystrický krajBratislavský krajKošický krajNitranský krajPrešovský krajTrenčínský krajTrnavský krajŽilinský kraj
    Zde vyplňujeme údaje o zástupci žadatele pro řízení o přiznání průkazu OZP. Většinou se jedná o rodiče, zmocněnce nebo opatrovníka. Pozor bychom si měli dát na skutečnost, že vyplňujeme-li tuto část, musíme také doložit dokument, na základě kterého k zastupování dochází. V uvedených příkladech se jedná o rodný list, plnou moc, listinu o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. V případě nedodání těchto dokumentů nemůže být v rámci řízení zástupce akceptován.


Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

    Před opětovným připojením je nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti Quantum, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení).Uzavření splátkového kalendáře není důvodem k obnovení dodávky zemního plynu!
    Tato část se vyplňuje pouze v případě, že žádost podává příslušná instituce, nejčastěji obecní úřad. V takovém případě je nutné dodat listinu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
    Plná moc pouze pro zastoupení ve věci řízení o uvedené žádosti nemusí být ověřená, nicméně mělo by jít o originál s podpisy zmocněnce i zmocnitele včetně jejich identifikačních údajů. Generální plná moc by však notářsky ověřená být měla.
    V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.
    Nevíte jak si říci o svatební dar? Využijte naší nabídky kartiček o velikosti 99x65 mm, kterou můžete přiložit ke svatebnímu oznámení. Text na kartičkách je pouze ilustrativní, je možné jej měnit dle Vašeho přání.


Jak postupovat při obnovení dodávky zemního plynu po demontáži plynoměru pro neplacení

    Doložíme-li výše uvedené, veškerá komunikace úřadu práce v rámci daného řízení je směřována na zástupce žadatele, včetně doručování písemností. Zástupce má právo rovněž nahlížet do spisu, činit z něj výpisy, vyjadřovat se k němu či předkládat nové podklady. To se hodí zejména pro možnost seznámení se s posudkem lékařské posudkové služby před vydáním rozhodnutí nebo při případném odvolání.
    Žadatel přikládá ke každé žádosti přílohy dle seznamu příloh uvedeném ve vlastní žádosti. Formuláře některých příloh k vyplnění jsou k dispozici v části „Dotazníky“.
    V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny. Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:


Vyplňování žádosti o průkaz OZP

    Zde jsou žadatelům k dispozici formuláře žádosti o povolení k výrobě nebo žádosti o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků, dále žádosti o povolení nebo žádosti o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a formulář žádosti o vydání certifikátu výrobce léčivých látek. Najdete zde i formulář žádosti o vydání certifikátu SVP, formulář pro oznámení nakládání s látkami dle §78 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. a formulář daňového dokladu.
    Ačkoli k tomu formulář přímo nevybízí, vyplatí se v případě, že žadatel není schopen adekvátní telefonické nebo e-mailové komunikace a nemá v rámci daného řízení zástupce, uvést do kontaktů i telefonní číslo např. na rodinného příslušníka či jinou osobu, která může zefektivnit případnou komunikaci s úřadem. K telefonnímu kontaktu ideálně uvedeme vztah konkrétní osoby k žadateli a její jméno. S výše uvedeným musí žadatel samozřejmě souhlasit.
    V praxi může nastat situace, kdy žadatel není zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale zároveň již není schopen podpisu a tudíž ani udělit někomu plnou moc pro zastoupení. V takovém případě vyžaduje správní orgán k žádosti lékařské potvrzení o neschopnosti podpisu a následně zahajuje správní řízení o ustanovení opatrovníka pro dané správní řízení. Je proto vhodné, pokud to jde, žádost či plnou moc podepsat, byť může jít o náročný úkon.


Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

    Vzhledem ke skutečnosti, že lékařská posudková služba v rámci řízení o přiznání průkazu žádá praktického lékaře žadatele o zaslání podkladů pro vypracování posudku, je nutné v žádosti vyplnit, o jakého praktického lékaře se jedná.
    V současné době má žadatel možnost zaškrtnutím příslušného políčka zvolit, zda si přeje či nepřeje na vyrobeném průkazu uvedení symbolu osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Náhled příslušných symbolů je vyobrazen na žádosti. Symbol bude na průkazu uveden samozřejmě jen v případě, že nárok na něj vyplyne z posouzení zdravotního stavu.
    Svým podpisem zde žadatel nebo jeho zástupce stvrzuje pravdivost údajů a dává souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické či fyzické osoby předaly příslušným úřadům údaje vztahující se k bydlišti či zdravotnímu stavu žadatele. Zároveň je zde uváděna povinnost hlásit do osmi dnů úřadu, který průkaz OZP vydává, veškeré změny v údajích potřebných k jeho vydání.
    V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:


Kartičky s žádostí o svatební dar

    Pokud dané osobě dosud nebyl přiznán kterýkoli z průkazů OZP, vyplňujeme formulář žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě, že již byl v minulosti některý z průkazů přiznán a domníváme se, že jeho stupeň již neodpovídá závažnosti daného postižení, lze podat žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Obě žádosti se podávají na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00