Jak na věc


žádost o pronájem obecního pozemku za údržbu

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

    Zájemce o službu je do 15 dnů po uskutečnění sociálního šetření písemně vyrozuměn, zda existují nebo neexistují překážky pro zařazení do seznamu žadatelů.
    Bereme-li invalidní důchod, můžeme požádat o starobní důchod, a to i předčasný. Starobní důchod nám bude přiznán, pokud vyjde vyšší než náš invalidní důchod. Bude-li nižší, zůstane nám dosavadní invalidní důchod. Žádostí o přiznání starobního důchodu při invaliditě tedy nic nezkazíme.
    Sdělení je možné předat telefonicky nebo písemně k rukám sociálních pracovnic. V případě bodu b) c) je žadatel o vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů informován dopisem či emailem, projeví-li zájem.
    V případě, že žadatel nabídnuté volné místo odmítne, žádost nadále zůstává v evidenci, případně je provedena změna bodového hodnocení na základě nově zjištěných skutečností.


Zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů

    Po provedeném sociálním šetření je žádost vyhodnocena( podle doporučených hodnotících kritérií naléhavosti přijetí přijatých k 1. 9. 2009 Radou Středočeského kraje v Usnesení č. 088-30/2009/RK) a následně je rozhodnuto o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů. Podstatné je zjištění sociální situace zájemce, jeho zdravotního stavu, zejména pak míra závislosti na pomoci druhé osoby, a v neposlední řadě krajská příslušnost.
    Formulář pro žádost o starobní (nebo invalidní) důchod dostaneme na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Tam žádost také vyplníme a doložíme (výčet potřebných dokladů viz níže).
    O žádosti o důchod rozhodne ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda bude mít v evidenci všechny podklady. Může se stát, že třeba náš zaměstnavatel nesplnil svou zákonnou povinnost a neposlal potřebné dokumenty, a chybějící doby pojištění se budou muset došetřit. ČSSZ rozhodne o důchodu až tehdy, až bude mít podklady kompletní. Průměrná doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění je kolem 3 měsíců. Ve vjimečných případech, kdy žádost není možné definitivně vyřídit kvůli nezbytnému šetření poskytne nám ČSSZ před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.


Kdy podat žádost o starobní důchod?

    1x ročně jsou žadatelé zařazeni v seznamu žádostí písemně vyzváni k provedení aktualizace své žádosti. Sociální pracovnice o všech jednáních či nových skutečnostech (osobní návštěva, písemný i telefonický kontakt) pořizují zápis. V případě změny stavu žadatele, při aktualizaci nových skutečností, dojde k bodovému přehodnocení žádosti a přezkoumání stupně naléhavosti.
    Podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odst. 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
    Smyslem sociálního šetření je zhodnotit zejména nepříznivou sociální situaci, ve které se zájemce o službu nachází, jeho soběstačnost a samostatnost při denních činnostech. Pozorováním a rozhovorem sociální pracovnice zjišťuje jeho schopnosti, potřeby, podrobnosti o zdravotním stavu, zájem o nabízenou službu, očekávání a přání, kontakty s okolím atd. Zájemci jsou předány informace o službách, které Domov poskytuje.


Doklady a údaje k žádosti o důchod

    3. V jiném případě dle § 91 odst. 3 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.
    Žadatel přikládá ke každé žádosti přílohy dle seznamu příloh uvedeném ve vlastní žádosti. Formuláře některých příloh k vyplnění jsou k dispozici v části „Dotazníky“.
    c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
    Lékařské vyjádření musí být pak potvrzeno praktickým či ošetřujícím lékařem zájemce o službu a nesmí být starší než 3 měsíce. V případě, že bude lékařský posudek doložen v jiné podobě, než je předepsaný formulář našeho Domova, je možné jej po dohodě přijmout.
    1.Nespadá do cílové skupiny dle § 91 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.


Postup zpracování žádosti - sociální šetření a vyhodnocení

    Zde jsou žadatelům k dispozici formuláře žádosti o povolení k výrobě nebo žádosti o změnu v povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků, dále žádosti o povolení nebo žádosti o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře a formulář žádosti o vydání certifikátu výrobce léčivých látek. Najdete zde i formulář žádosti o vydání certifikátu SVP, formulář pro oznámení nakládání s látkami dle §78 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. a formulář daňového dokladu.
    Žádost o starobní důchod podáme nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Pokud totiž žádost podáme mezi začátkem čtvrtého a koncem pátého měsíce, ČSSZ přeruší řízení a bude pokračovat až ode dne, kdy mohla být žádost podána. Pokud žádost podáme ještě dříve, úřad řízení zastaví.
    Pro přijetí do Domova je třeba podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Součástí Žádosti je poučení, které se týká zpracování a ochrany osobních údajů/Zásady ochrany osobních údajů/.
    ­2. Zdravotní stav dle § 91 odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.


Pravidla pro podání žádosti do Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

    Pokud nemůžeme žádost podat sami díky nepříznivému zdravotnímu stavu, může ji za nás sepsat náš rodinný příslušník, a to bez plné moci. Musí však předložit náš souhlas s podáním žádosti o důchod a potvrzení lékaře, že nám zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o důchod sepsat.
    Žádost musí být řádně vyplněna (pokud zájemce o službu při vyplňování žádosti něčemu nerozumí, sociální pracovnice Domova mu pomůže žádost vyplnit) a vlastnoručně podepsána zájemcem o službu, který o přijetí žádá.
    Po přijetí je vždy žádost předána sociálním pracovnicím, které příjem a evidenci žádostí zajišťují. V případě, že byla žádost doručena poštou a po zkontrolování žádosti sociálními pracovnicemi dojde ke zjištění, že v žádosti nebo v lékařském vyjádření chybí důležité údaje, je zájemce o službu nebo lékař kontaktován (telefonicky, písemně) a vyzván, aby údaje doplnil. Je-li žádost kompletní, je opatřena datem přijetí. Písemné potvrzení o přijetí žádosti se nevydává, pouze na požádání lze kopii obstarat razítkem a podpisem sociální pracovnice.


Pravidla pro přijetí nového uživatele

    Žádost o důchod může podat i náš zmocněnec na základě naší plné moci. Z textu plné moci musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za nás uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení, která nemusí detailně znát, používá se zastoupení výjimečně.
    Sociální pracovnice vedou seznam (evidenci) žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z výše uvedených důvodů.
    Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele, bude žádost vedena v evidenci žádostí DS Rakovník maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu se žadatelem, a poté bude vyřazena z evidence.
    V obou výše uvedených případech je sociálními pracovnicemi poskytnuto základní sociální poradenství týkající se dalšího možného řešení situace. Včetně využívání možnosti nahlédnutí do Centrální evidence volných míst v pobytových sociálních službách pro seniory u příspěvkových organizací Středočeského kraje, které zřizuje Středočeský kraj.
    Po doručení žádosti proběhne, většinou po telefonické dohodě, sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce o službu. O součinnost při sociálním šetření písemně žádáme:


a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

    Máme-li však invalidní důchod po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, je výhodnější požádat o starobní důchod až v 65 letech, abychom o invalidní důchod nepřišli. Více viz přechod z invalidního důchodu na starobní..
    Přihlížíme k prostorovým dispozicím volného pokoje, kde se lůžko nachází. V případě 2L nebo 3L pokojů i k chování a charakteru možných spolubydlících, tak aby lůžko vyhovovalo potřebám konkrétního žadatele. Znamená to tedy, že na 1L pokoj nebude přijat žadatel, který je imobilní, a to z důvodu, že personál nemá na takovém pokoji prostor pro zajištění potřebné péče (málo místa pro manipulaci s uživatelem).
    Žadatelům a jejich blízkým osobám je doporučováno v průběhu evidence informovat (telefonicky nebo písemně) o změnách zdravotního stavu nebo jiných skutečností mající vliv na přijetí do domova seniorů (např. změna kontaktních údajů, přijetí do jiného zařízení sociálních služeb, zhoršení sociální či zdravotní situace nebo naopak, úmrtí žadatele, aj..)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00