Jak na věc


školní jídelna pelhřimov třída legií jídelní lístek

Interiéry – kalkulace, návrhy a realizace

    Pokrmy jako je ovoce, oplatky apod . se mohou vynášet z jídelny, ale slupky, obaly je nutné vyhazovat do košů v jídelně nebo do odpadkového koše venku .
    Žáci docházející do ŠJ, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.
    Dle Vyhlášky 107/2008 Sb.§ 4 odst.9 se musí žáci v době nemoci odhlásit z oběda,  s výjimkou prvního dne nemoci. Další dny si mohou oběd odnést za plnou cenu oběda včetně DPH.  ŠJ si vyhrazuje případnou změnu ceny oběda podle nárůstu ceny surovin nebo nákladů.
    V období jarních, podzimních , vánočních a hlavních letních prázdnin (červenec, srpen) a dalšího volna určeného ředitelem školy nebo státem obědy  nevaříme a  všem strávníkům oběd odhlásíme.
    Odhlášku celé třídy /popř.skupiny/ při hromadných akcích pořádaných školou odhlásí třídní učitel / popř. vyučující/ v kanceláři ŠJ ihned, jakmile zná termín akce   /seznam, termín, třída, počet žáků/.


Poptávkový formulář - zadání poptávky ZDARMA

    Jídelna vaří i pro cizí strávníky, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně u stolu pro veřejnost. Nebo je možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Upozoňujeme, že do jídlnosiče pro cizí strávníky je v naší jídelně vymezen čas pouze od 10,25 hodin do 10,50 hodin.
    Dle §31 ods.2 školského zákona může ředitel školského zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených provozním řádem, rozhodnout o vyloučení žáka ze stravování. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům ŠJ se vždy považují za závažné porušení povinností.
    Výdej oběda pouze na bezkontaktní čip. Bez něho nebude oběd vydán. Doba použití je po celou školní docházku. Při ztrátě čipu je nutné zakoupit čip nový za 100,- Kč. Vrácení peněz (odkoupení čipu) za nalezený čip během školního roku budeme provádět pouze v posledním měsíci školního roku tj. v červnu.
    Ochrana majetku: Žáci používají zařízení ŠJ pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Škodu na majetku ŠJ, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce nahradit v plné výši.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00