Jak na věc


škola praha kateřinky

OD ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY KE STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE

    Celkově lze říci, že i když Zimní hospodářská škola od počátku poskytovala levné vzdělání, proti středním hospodářským školám více spjaté s praxí, nebyl zájem o ni tak velký, jak si zakladatelé představovali. Svědčí o tom i časté inzeráty v místním tisku a náborové akce před počátkem školního roku. Učitelé byli většinou externisté a na chodu školy se podílela špička tehdejší brandýské inteligence. Problémy byly často s přednáškami okresního veterináře, který pro velký rozsah povinností se nechtěl k výuce zavazovat. V letech 1900 – 1901 se zavázal k výuce na škole i význačný historiograf Brandýsa nad Labem Justýn Václav Prášek (1853 – 1924). Lze pochybovat o tom, že svému slibu dostál. Technické předměty vyučovali většinou odborní řemeslníci. Mimo první rok působil na škole košíkář a sedlář za plat 2 K na hodinu. Žáci se tak připravovali i k dodatečným výdělkům, které byly v okrese v mimosezonní době běžné.
    Žáci naší školy využívají odborné učebny chovu zvířat, pěstování rostlin, učebnu ekologie, biologie, jazyků, laboratoř chemie a dvě učebny s počítači. Všechny učebny včetně kmenových tříd jsou vybaveny dataprojektory a počítači. Žáci mohou také využívat školní knihovnu.


HISTORIE ŠKOLY                                                                                       

    3. listopadu r. 1897 byla v Brandýse nad Labem slavnostně otevřena Zimní hospodářská škola. Byla založena v roce 1897, v roce, ve kterém vrcholí boj o modernizaci českého zemědělství. V témže roce byla založena Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v Království Českém. Tato ústřední jednota znamenala stejně jako zakládání Okresních hospodářských záložen novou vlnu agrarismu, která vyvrcholila r. 1899 založením agrární strany. Proto vznik zemědělského školství na Brandýsku byl vyvrcholením národně emancipačního hnutí českého rolnictva, které se začínalo brát o svá práva. Malí a střední rolníci si od 80. let vynucovali přístup k moderním technologiím zemědělské výroby, přístup o to těžší, že měli svá hospodářství zadlužená a nebyli schopni posílat své syny na drahé střední školy s vysokými náklady na školné a ubytování v internátech.
    Podporu výstavby nové školní budovy s vybavenými laboratořemi, kabinety a s internátem poskytoval zejména ministr zemědělství ČSR za agrární stranu MUDr. Srdínko. Ten několikrát školu sám navštívil a pomohl se státními i soukrmými subvencemi. Bylo rozhodnuto stavět novou školní budovu na pozemku patřícím již škole. V zápise z 25. července 1937 se pod bodem 2 jedná o schválení plánů školy. K tomu patrně nedošlo, protože 28. října 1937 dochází k zásadnímu schválení projektu. Přítomni byli z členů kuratoria T. Záruba, F. Prágr, I. Blažek, V. Pokorný, J. Králík, okresní hejtman dr. J. Maruna, A. Došek, V. Kolátor a František Thůma. Z hostů pak to byli: zástupce zemského úřadu odd. 28 doktor Vladimír Mareš, státní inspektor vrch. zem. rada M. Bezděk a zástupce zemědělského úřadu 38 architekt Stanislav Pešík.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00