Jak na věc


čnb kurzy devizového trhu historie

Platnost pro 30.01.2019 Pořadí: 21

    Výkon dohledu nad finančním trhem představuje souhrn činností, které se týkají povolovacích a schvalovacích řízení, plnění informačních povinností, vlastního dohledu na místě i na dálku, mezinárodní spolupráce apod. V návaznosti na integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky, dochází postupně ke sjednocování a unifikaci těchto procesů. Proto je i následující prezentace informací založena na věcném členění s případným dalším členěním na jednotlivé sektory finančního trhu.
    Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat dotazy směřující k výkladu nejasných právních předpisů upravujících oblast finančního trhu nebo významných pro činnost podléhající dohledu České národní banky.
    Výbor pro finanční trh byl v letech 2006-2013 poradním orgánem bankovní rady České národní banky, který se zaměřil na koncepční rozvoj dohledu nad finančním trhem. Novela zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB účinná od 17. srpna 2013 tento poradní orgán bankovní rady zrušila. Pod následujícími odkazy naleznete tiskové zprávy z jednání výboru pro finanční trh a zápisy z jeho jednání.
    Kapitola Povolovací a schvalovací řízení obsahuje praktické informace, které jsou nezbytné pro jednotlivé typy povolovacích a schvalovacích řízení zejména v případě vstupu do jednotlivých sektorů, mj. též příslušné prováděcí předpisy a formuláře podání.


Prognóza měnověpolitické inflace pro období říjen 2018 – prosinec 2018 po měsících

    Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.
    A. Statistická data – tato část databáze obsahuje informace z měnové a finanční statistiky, statistiky platební bilance, statistiky finančních trhů, statistiky finančních účtů, vládní finanční statistiky, všeobecné ekonomické statistiky vč. dat publikovaných se souhlasem ČSÚ
    Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky podávat dotazy související s působností České národní banky, dále pak podněty upozorňující na možná porušení povinností při poskytování služeb na finančním trhu osobami, nad nimiž Česká národní banka vykonává dohled (tj. zejména bankami, družstevními záložnami, ostatními poskytovateli platebních služeb, pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a investičními fondy, penzijními společnostmi, pojišťovacími a investičními zprostředkovateli, směnárníky). Tento formulář není určen k výkladu a aplikaci právních předpisů na finančním trhu.


Prognóza inflace pro období říjen 2018 – prosinec 2018 po měsících

    ČNB při výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele bere v potaz i dodržování pravidel stanovených v občanském zákoníku pro spotřebitelské smlouvy, jejichž neplnění může mít soukromoprávní následky, např. neplatnost takového smluvního ujednání.
    Posláním ekonomického výzkumu ČNB je poskytnout výstupy, které pomáhají rozšířit znalostní zázemí potřebné pro její hlavní činnosti a mají vysoký standard v mezinárodním měřítku. Ekonomický výzkum ČNB je zaměřen na čtyři oblasti, a to měnovou politiku, makroekonomické modelování, finanční stabilitu, reálný sektor a fiskální politiku. Jednotlivé oblasti jsou zaštítěny koordinátory ekonomického výzkumu. Výzkumné práce ČNB jsou publikovány v řadách CNB Working Papers, CNB Research and Policy Notes, a CNB Research Bulletin. Odbor ekonomického výzkumu koordinuje vytváření interních protokolů a veřejných záznamů z měnově-politických jednání, které jsou jedním z hlavních komunikačních nástrojů ČNB v oblasti měnové politiky.


Formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů

    Podání je možné České národní bance doručit rovněž osobně do podatelny v Praze 1, Senovážná 3, zaslat poštou na adresu Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, lze je také doručit faxem na č. +420 224 412 922, případně v elektronické podobě do elektronické podatelny podatelna@cnb.cz nebo do datové schránky ID: 8tgaiej.
    Protože dohled nad ochranou spotřebitele je soustředěn na jednání podnikatelů se spotřebiteli, dostatečnost poskytovaných informací a dostatek odborné péče, je pro výkon dohledu nezbytné získávat podněty od spotřebitelů , kdy podání veřejnosti jsou cenným zdrojem informací pro výkon tohoto dohledu.
    Česká národní banka přijímá prostřednictvím tohoto formuláře také stížnosti na porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, ze strany poskytovatelů platebních služeb.
    Kapitola Informační povinnosti je určena zejména pro subjekty finančního trhu, které plní pravidelnou informační povinnost vůči České národní bance a obsahuje výběr právních, metodických a technických předpisů, které se vztahují k této oblasti vč. případných formulářů, kterými se tato informační povinnost plní.


Prognóza měnověpolitické inflace

    Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.
    V kapitole Upozornění pro veřejnost jsou soustředěna sdělení České národní banky, jejichž cílem je upozornit na rizika, kterým může být veřejnost vystavena na finančním trhu.
    Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu vybranými subjekty.
    Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní mezí.


Jaká je působnost ČNB v oblasti ochrany spotřebitele

     ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. Jejím cílem bylo vytvořit jednotný systém prezentace časových řad agregovaných údajů za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Převážná část těchto údajů pochází ze statistických zpracování prováděných přímo v ČNB, některá data jsou převzata z externích zdrojů, například z ČSÚ. Vybrané statistické údaje z ČSÚ jsou zde publikovány s jeho svolením. Požadované údaje lze v databázi nalézt podle hierarchické navigace v jednotlivých tematických oblastech. Databáze je pravidelně doplňována údaji z více než 100 datových zdrojů.
    Kapitola Uveřejňování ČNB podle směrnice EU obsahuje informace o implementaci nové kapitálové směrnice v jednotné struktuře vč. propojení na souhrnnou publikaci těchto informací za všechny členské země EU v rámci EBA.
    ČNB však může dohlížet na ochranu spotřebitele pouze u těch subjektů, nad nimiž je povinna vykonávat dohled podle zákona o ČNB (U subjektů, které nepodléhají dohledu ČNB (např. většina nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, finanční poradci), vykonává dohled nad dodržováním výše uvedených pravidel ČOI.
    Účelem informací zahrnutých v kapitole Postavení dohledu je poskytnout přehlednou formou základní informace o cílech a základních funkcích dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu.
    Účelem materiálů zveřejněných v kapitole Dohledové benchmarky je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených subjektů.


Jedná se zejména o následující subjekty:

    Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.
    B. Základní ukazatele o finančním trhu - tato část databáze obsahuje základní informace o vývoji jednotlivých oblastí finančního trhu zahrnující zejména základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a obezřetnosti podnikání bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, fondů kolektivního investování, penzijních společností a fondů penzijních společností.
    Kapitola Pravomocná rozhodnutí obsahuje přehled pravomocných rozhodnutí České národní banky, která jsou publikována prostřednictvím speciální aplikace.
    Zapojení dohledu nad finančním trhem v mezinárodní oblasti formou účasti v různých institucích a výborech mapuje kapitola Mezinárodní aktivity, v samostatné kapitole Dohody o spolupráci je k dispozici přehled dvoustranných i mnohostranných dohod, které má ČNB uzavřeny s ostatními evropskými nebo i mimoevropskými regulátory finančního trhu.


Územní pracoviště ústředí umístěná mimo Prahu

    Česká národní banka předpokládá vyřízení zaslaného podání zpravidla do 30 dnů ode dne doručení, nestanoví-li zákon lhůtu jinou. Česká národní banka nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00