Jak na věc


členy v němčině

Smíšené skloňování podstatných jmen

    Když už byla o určité osobě či věci zmínka předtím, používáme člen určitý. Určitý člen tak označuje věcí známé, zmíněné nebo přesně specifikované a určené.V daných příkladech můžeme určitý člen překládat do češtiny jako ukazovací zájmeno.
    Střední - názvy světadílů, ostrovů, všech měst, většiny zemí, většina kovů a chemických prvků, zpodstatnělých sloves, mláďat zvířat, zdrobnělin (tvoří se příponami -chen, -lein)
    Mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé, používáme člen neurčitý. Neurčitý člen tak označuje věci neznámé, nezmíněné, blíže neurčené. Do češtiny překládáme neurčitý člen jako nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. jeden, jedna, jedno.
    Ženský - názvy letadel a lodí, většiny květin a stromů, většiny řek; podstatná jména číslovek (např. die Eins); podstatná jména na -heit, -keit, -schaft, -ung, -ei, -ie, -ion, -in
    Rod podstatných jmen se bohužel musíte naučit nazpaměť. Existují však pomůcky, pomocí kterých lze s velikou pravděpodobností určit rod podstatného jména:
    Nulový – člen se vynechává např. když podstatném jménu předchází číslovka nebo zájmen, u podstatných jmen látkových, v oslovení, za podstatném jménem ve 2. pádě, v titulech a názvech, v názvech měr, vah a obalů, u vlastních osobních jmen


Rozdělení podstatných jmen podle užití rodu

    V množném čísle se používá určitý člen die pro všechny tři rody. Neurčitý člen v množném čísle neexistuje, a je-li podstatné jméno v jednotném čísle s neurčitým členem, pak se v množném čísle používá bez členu. Ve 3. pádě přibírají podstatná jména koncovku –n. U některých podstatných jmen dochází v množném čísle ještě k přehlaskování např. Väter, Mütter atd.
    Slabém skloňování se používá hlavně pro podstatná jména mužského rodu určující živé bytosti, povolání, příslušníka národa, náboženství a zvířata. Ve vše pádech kromě 1. pádu jednotného čísla) přibírají koncovku –n popř. –en.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00