Jak na věc


čistírna ovčího rouna brno

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat:

     Základ ČOV tvoří celoplastová nádrž se třemi funkčními prostory – usazovacím a dosazovacím prostorem, anaerobním reaktorem. Všechny části čistírny jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti působení UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je nepochůzný.
    POZOR! Při obsypu nebo obetonování je nutné vždy zajistit současné napouštění vodou. Hladina vody ve všech komorách v ČOV by měla být v rozmezí 0- 250 mm nad úroveň obsypu z důvodu vyrovnání tlaků.
    Voda z reaktoru odtéká spolu s odumřelými organismy do dosazovací části (7), kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací a usazovací nádrže je odvážen 1 krát za 1 – 2 roky fekálním vozem. Voda z dosazovací nádrže odtéká přes štěrkový filtr (8) zachycující vyflotovaný kal na hladině potrubím PP (9) do kanalizace.
     Obsypání se provádí po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu.


Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 8K

    Vysoký podíl biomasy na nosičích umožňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení, což se projevuje příznivě při nárazovém zatížení. V případě zvýšených nároků na odtokové koncentrace lze dávkovat do čistírny mikrobiální preparáty a podpořit biologické procesy odbourávání organického znečištění. Účinnost na BSK5 se zvýší o 5 – 10 %. Dávkované bakterie odumírají přirozeným způsobem po zlikvidování výživných látek, a proto je nutné jejich pravidelné dávkování. Vhodný typ preparátu lze konzultovat s dodavatelem. Jde o běžně komerčně dodávané mikrobiální preparáty schválené Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. lato apd – 900, cpl – 50 g )
    Uvedené ceny zahrnují kompletní renovaci péřového výrobku: párání původního sypku, čištění Vámi dodaného peří profesionální čistírnou, nový sypek, ušití výrobku, dopravu do čistírny peří v jižních Čechách a zpět na pobočku.
    Společnost ENVI-PUR, s.r.o., zastoupená firmou AQUACON, vyrábí, prodává a instaluje malé domovní čistírny odpadních vod, do jejichž vývoje vložila své bezmála 20leté zkušenosti. Během uplynulých let společnost prodala po celém světě více než 14 000 domovních čistíren odpadních vod Bio Cleaner® (BC).
    ČOV řady BIO-S slouží k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod z obytných lokalit, zemědělských usedlostí, s kapacitou 2 – 10 EO (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/d). ČOV řady BIO-S lze použít i pro objekty, které nejsou trvale obydleny např. rekreační objekty. ČOV lze kombinovat s zemním a pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou.


Umístění pobočky pro čištění peří

    Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod BC 4 - 12 jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.
    Prostor ČOV je rozdělen aktivační, sedimentační a dosazovací nádrží. Pod přítokové potrubí je umístěn separátor shrabků. ČOV pracuje na principu jemnobublinné aerace. Provzdušňování probíhá pomocí membránového dmychadla s nízkou spotřebou energie, umístěného vně ČOV. Dmychadlo je z ČOV spojeno hadicí DN 25 mm (3/4“). Doporučená vzdálenost dmychadla od ČOV je max. 10 m. Pokud tento parametr nelze dodržet, je možno umístit dmychadlo do námi dodávané plastové schránky, nebo zděného sloupku.
    Součástí dodávky čistírny odpadních vod jsou pokyny pro montáž, návrh provozního řádu, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce vodotěsnosti a protokol o ověření funkce výrobku.


Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5 K

    Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací
     Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný hřebenový přepad (4) do anaerobního hybridního reaktoru (5). Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, jejíž spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístěna náplň bionosiče. Náplň bionosiče tvoří PP kroužky, které jsou umístěny ve vyjímatelných koších (6). Náplň slouží jako nosič aktivní biomasy, která napomáhá zadržování biomasy v reaktoru a zároveň slouží jako separátor biomasy vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru.
     Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod – balenou, celoplastovou. Typ BIO-S je zařízení pro čištění splaškových odpadních vod vznikajících z malých zdrojů znečištění, které nelze pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na centrální ČOV.


Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV SSC MINI

    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody
    Hloubka osazení čistírny odpadních vod do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, proto je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem.
    Uvedené ceny zahrnují: párání původního sypku, čištění Vámi dodaného peří profesionální čistírnou peří, ušití výrobku, dopravu do čistírny peří v jižních Čechách a zpět na pobočku. Sypek, do kterého bude vyčištěné peří ušito, dodá zákazník a nevztahuje se na něj záruka.
    Čistírnu odpadních vod tvoří dno, válcový plášť, uzamykatelné víko s UV plastu (odolné proti slunečnímu záření) a dmychadlo. Tělo ČOV je vyztuženo tak, aby byla zajištěna mimořádná tvarová odolnost. Materiálem ČOV je polypropylen.
    1 kg nového husího peří peří 20/80 na doplnění do výrobku 165,– 1 kg nového husího peří peří 50/50 na doplnění do výrobku 950,– Peří ani sypkovinu samostatně neprodáváme. Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH. Záruka na nové výrobky je 24 měsíců.


Čistírna peří - Humpolec (sběrna firmy Mareš)

    První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu - nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm (neplatí pro model BASIC - 6mm).


Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV SSC 7

     Technologie čištění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. Surová odpadní voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do první sekce, která má funkci usazovací (2), kde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a uskladňován na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a zpětný ventil (3), který slouží k odkalení anaerobního reaktoru. Ventil je umístěn tak, aby po odkalení zůstala vrstva kalu (cca 30 cm) v reaktoru pro naočkování ČOV. Zpětný ventil se uvede v činnost
    Při provozu čistírny odpadních vod kladou na provozovatele minimální nároky. Zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci dmychadla, vizuálně funkci provzdušňování a cca 2x za rok odčerpat kal z čistírny. Tento stabilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.
     Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena PP potrubím DN 160/140 mm, vyústění potrubím DN 110/90 mm. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhovat s ohledem na maximální průtok a celkové látkové zatížení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatížení je hodnota BSK5 na odtoku do 45 mg/l.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00