Jak na věc


čistírna modřany

Čistírny odpadních vod (ČOV) UK-S slouží k čištění odpadních vod z domácností,hotelů a drobných provozoven.

    V místech, kam nedosahuje kanalizace, se o likvidaci odpadních vod musejí postarat majitelé domů a zahrad sami. Řešení představuje jímka, septik nebo domovní čistírna odpadních vod. Jímka Nejjednodušším zařízením je bezodtoková vodotěsná jímka –žumpa, která však na rozdíl od septikucelý článek
    Vyrovnávací nádrž umožňuje zadržení většího množství najednou vypuštěné vody (např. z vypuštěné vany) , která je postupně dávkována do čistící zóny. Tím je zaručena konstantní kvalita odtékající přečištěné vody.
    ČOV se skládá ze dvou dílú - ze samonosné plastové nádrže (kontejneru) s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace a bourání kalu a z plastové nádoby pro uložení kompresoru a el. ventilů. Oddělené umístění kompresoru chrání kompresor před agresivními výpary a prodlužuje tak jeho životnost.
    Nový typ čistírny BIO CLEANER představuje další významný posun této technologie. Čistírna tak hrdě vstupuje do nového tisíciletí. Typová řada BIO CLEANER je novou generací čistíren řízených elektronickou řídící jednotkou, která vznikla na základě nejnovějších poznatků v oblasti čištění odpadních vod. Funkce i technické a kvalitativní předpoklady výroby byly ověřeny Technickým a stavebním úřadem, s. p. Praha.


Domovní čistírna odpadních vod - časopis Flora na zahradě

    Zahrada se může stát útočištěm pro živočichy i v zimě. Stačí zde ponechat hromady vyřezaných větví, zdánlivě opuštěný hmyzí hotel, kameny nebo starou trávu – tam všude najdou úkryt ježci, kukly a larvy motýlů i brouků, žáby nebo ještěrky. Velkýcelý článek
    Jestliže obec, v níž bydlíte nebo máte chalupu, s kanalizací do budoucna nepočítá, vyplatí se pořídit si domovní čistírnu. Při srovnání se žumpou a septikem představuje nejvýhodnější postup, jak s odpadními vodami naložit. Jak funguje Domovní čistírna využívá aerobní mikroorganismycelý článek
    Čistírny BIO CLEANER jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Technické uspořádání ČOV BIO CLEANER oproti předchozímu typu lepe zvládá nerovnoměrné a přerušované nátoky. Čistírna je vybavena lapačem plovoucích nečistot.


Máte zájem o další informace týkající se domovních čistíren nebo si chcete čistírnu objednat? Napište nám. Budeme Vás kontaktovat.

    Bez vody se dnes už neobejdeme ani jeden den. Využíváme ji mnoha způsoby a je pro nás samozřejmostí, které si mnohdy ani nevážíme. Poradíme vám, jak s ní lépe hospodařit, jak ji skladovat, čistit nebo znečištěnou likvidovat. Jímky pro dešťovkucelý článek
    Veškerý provoz ČOV (kromě řízení chodu dmychadla) je řízen počítačovou řídící jednotkou, která je osazena v elektroskříni ČOV. Ve stanovených časových intervalech spíná elektomagnetické ventily, které zajistí provedení potřebných úkonů a spolu s možností regulace množství kyslíku v systému zaručují:
    Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech, případně jako vodu zálivkovou. Se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace či trativodu.
    Ostružiníky plodí na dvouletém dřevě, tedy na letošních výhonech. Ještě nyní je můžete vyvázat k opoře, případně zkrátit, pokud jsou příliš dlouhé. Na místech s opravdu silnou zimou se naopak doporučuje nechat výhony ležet na zemi a zakrýt lehkou nastýlkou.


Čistírna odpadních vod ČOV AT10

    Domovní čistírna představuje nejdokonalejší postup při likvidaci odpadních vod a využijete ji jak v trvale obydleném domě, tak u rekreačně obývaných chalup či chat. Nevede-li k vašemu domu kanalizace, můžete likvidaci odpadních vod řešit jímkou, septikem nebo čistírnou odpadních vod.celý článek
    U obou tupů se konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a který je opatřen plastovým víkem.
    Podle přírodovědného periodika Ekolist se stromem roku stala vrba. V České republice roste dvacet jedna různých druhů. Odborníci si na nich cení schopnost zadržovat v krajině vodu, zpevňovat erozí ohrožené svahy a břehy. Slouží také jako zdroj potravy pro hmyz,celý článek
    Jedná se o technicky dokonalejší ČOV s pravidelnou recirkulací kalu a s anaerobním předfiltrem s polyetylenovou náplní. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur, čímž je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky a pod.


Kompletní řešení domácí čistírny odpadních vod

     Hraboši a myši jsou aktivní až do příchodu sněhu a mrazů, proto je třeba před nimi chránit sklepy nebo třeba pařeništi, kde máte založenou a uskladněnou zeleninu. Zaměřte se na prevenci – důsledně zavírejte dveře a zajistěte také větracícelý článek
    Pokud k vašemu domu nevede kanalizace, jste postaveni před otázku, jak řešit likvidaci odpadních vod. Podle čeho se rozhodnout? Odpadní vodu můžete likvidovat prostřednictvím jímky, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Vhodnost jednotlivých postupů závisí na skutečnosti, zda je důmcelý článek
    Po kliknutí na Odeslat zprávu, bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.
    V blízkosti plánovaného umístění elektroskříně instalovat zásuvku 230 V, která je jištěna samostatným jističem 230 V/1,5 A v hlavním rozvaděči objektu. Z elektroskříně je propojení k membránovému dmychadlu LP-60 o příkonu 61 W/230 V.


Čistírna odpadních vod ČOV AT15

    Plynulé prokysličování vody v ČOV je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozoně vyvolává potřebnou turbulenci vody a dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií. Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal, čímž je vždy zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a zároveň je zmenšována produkce odpadního kalu. Účinnost čištění se je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr) pohybuje v hodnotě BSK5 v úrovni až 99,5 %.
    Technicky jednodužší ČOV, veškeré čistící postupy ČOV jsou zajišťovány membránovým dmychadlem, osazeným přímo v těle ČOV, které dodává vzduch do jednotlivých čistících zón.
    Ceny jsou včetně 500 mm vysokého nástavce a plastového poklopu. V případě potřeby je možné objednat i vyšší nástavec. Dopravu na místo určení jsme schopni zajistit. V ceně je uvedení čistírny do provozu (po dokončení stavebních prací a napojení na nátokové vedení), platí se pouze cestovné technika. V případě zájmu jsme schopni zajistit kompletní osazení, napojení a zprovoznění čistírny (výkop, podbetonování, napojení, obsypání, zahrnutí a zprovoznění.
    Podle technického řešení můžeme nabídnout průtočné čistírny, určené především pro objekty s konstantní spotřebou vody nebo čistírny se zádržným zásobníkem, vhodné také pro objekty s nárazovou nebo nepravidelnou spotřebou vody.


Domovní čistírny odpadních vod AT

    Pór můžete buď ponechat po sezoně na záhonu, nebo ho uklidit do sklepa. Rozhodněte se podle lokality. V nížinách, kde půda prakticky nepromrzá, zeleninu vyrýpnete kdykoli. V místech se silnými mrazy ji ale nevyndáte. Proto pór raději založte do pařeništěcelý článek
    Výška čistírny je 1600 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno přiobjednat plastový nástavec. Čistírna je postavena na podkladní beton tl. 100 mm. Vzduchovou hadici dmychadla 3/4" uložit do plastové nebo ocelové trubky min. průměru 60 mm. Ve výjimečných případech lze umístit spodní hranu přítoku 1200 mm ode dna nádrže. Výrobce rovněž dodává snímatelné dřevěné popřípadě laminátové zastropení. Čistírnu obsypat prosetou zeminou nebo obetonovat dle montážního předpisu o obsypání nebo obetonování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00