Jak na věc


čúzk bodové pole

Výkon zeměměřických činností ve výstavbě upravený normami

    4 Podrobné polohové bodové pole (4) Protínáním vpřed z úhlů Protínáním vpřed z úhlů nebo z délek nebo kombinovaným protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP nebo ZhB. úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30g až 170g. Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému v určovacím trojúhelníku nesmí být větší než 1500 m. Směry na body vzdálené od stanoviska více než 500 m se měří ve dvou skupinách Rajónem do délky 1500 m s orientací Rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB nebo body PPBP s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s orientací na daném i určovaném bodě. Délka rajónu nesmí být delší než délka nejvzdálenější orientace. Pokud je délka rajónu větší než 800 m, měří se všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu PPBP se střední souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m Rajónem s orientací na určovaném bodě Rajónem s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body ZPBP, ZhB nebo body
    e) výsledek zeměměřické činnosti samostatně zpracovaný žadatelem z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, žádá-li o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona, opatřený čestným prohlášením žadatele, že výsledek zeměměřické činnosti zpracoval samostatně.


Vývoj aplikací Databáze bodových polí

    3 Podrobné polohové bodové pole (3) Použitý zdroj Návod pro obnovu katastrálního operátu - ČúZK Použitý zdroj Návod pro obnovu katastrálního operátu - ČúZK ZAMĚŘENÍ BODŮ Body PPBP se zaměřují: plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami, polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými. Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientované,,p popř. p neorientované (vetknuté). Neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany a dovolují-li li to okolnosti, alespoň na jednom z vrcholů se zaměří orientační úhel a porovná mezní odchylka mezi body : PBPP je 0,03 v úhlu a 0,15 v délce ZPBP a PBPP je 0,01 v úhlu a 0.13 v délce Zauzlené pořady nejsou přípustné.
    6 Podrobné polohové bodové pole (6) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY PBPP údaje o zachovalosti stávajících bodů PPBP, jejich případném přečíslování, ověření přesnosti, zrušení, změnách verzí, údaje o nově zřízených (doplněných) bodech PPBP (počet a hustota bodů, použitá stabilizace a signalizace, dosažená přesnost), údaje o dodržení technických předpisů, ů zdůvodnění ů případných odchylek od jejich ustanovení, údaje o použitých přístrojích a pomůckách, včetně údajů prokazujících splnění podmínek zvláštního předpisu /Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění poz. před. /, o měřických metodách a metodách výpočtu souřadnic, seznam částí elaborátu, jeho vyhotovitele a datum vyhotovení. PŘEHLEDNÝ NÁČRT PBPP Použitý zdroj údaje o bodech PPBP - ČúZK Použitý zdroj údaje o bodech PPBP - ČúZK


Podrobné polohové bodové pole (1)

    2 Podrobné polohové bodové pole (2) PBPP Pokud je bod PPBP výjimečně totožný s lomovým bodem hranice katastrálního území, pak příslušnost bodu ke katastrálnímu území je v přehledném náčrtu PPBP (v měřítku ě 1:5000 nebo 1:10000 ) včetně bodů, které dosud neměly určeny souřadnice v S-JTSK JTSK. Při nezměněné stabilizaci bodu v případě změny jeho souřadnic se bod nepřečíslovává, ale mění se verze bodu. PŘEHLEDNÝ NÁČRT PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Okres : Brno Obec: Louny Kat. území: Lhota Poslední použitá čísla: Body PPBP Pomocné body Vyhotovil : 1 : body polohových polí dříve určené nový bod ZhB nový bod PBPP nový bod GPS nový bod dočasně stabilizovaný měřené směry a délky měřené směry měřené směry na vzdálené body přibližná hranice intravilánu počátek / konec polygonového pořadu Použitý zdroj kopie náčrtu PPBP - REKOGNOSKACE A VOLBA NOVÝCH BODŮ Při pochybnosti o totožnosti těchto bodů se jejich poloha přezkouší kontrolním měřením a výpočtem (nesouhlasí-li li nové zaměření a výpoč


Technické požadavky na body tíhového bodového pole

    1 Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání v oblasti a katastru nemovitostí zeměměřictví ve Středočeském kraji a katastru nemovitostí CZ.1.07/3.2.11/ ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/ Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem Projekt je finančně a státním podpořen rozpočtem Evropským České republiky. sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Technické požadavky na body PPBP, t.j.. volba polohy, způsob stabilizace, hustota, kritéria přesnosti a obsah geodetických údajů o bodech PPBP (dále jen geodetické údaje ), jsou stanoveny v bodě 12 přílohy vyhlášky. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová chyba daná vztahem kde m jsou střední chyby určení souřadnic x, y.
    (7) Žadatel při obhajobě samostatné práce zdůvodňuje postupy, které použil při jejím vyhotovení. Znalostí problematiky z oblasti zeměměřických činností, pro kterou žádá o udělení úředního oprávnění, žadatel prokáže, že práci zpracoval samostatně.
     dvěma konzolovými značkami, zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace). . Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného rovnoramenného trojúhelníka, jehož základnu vymezují konzolové značky (vzájemná vzdálenost přibližně 140 cm) a délka ramen je e 1390 mm,
    (3) Pokud žadatel vykonával odbornou praxi podle odstavce 2 písm. c) postupně pod vedením několika úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, předloží potvrzení o své odborné praxi od každého z nich.


Technické požadavky na body výškového bodového pole

    5 Podrobné polohové bodové pole (5) MĚŘENÍ DÉLEK Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně, není-li to vyloučeno, a vždy s využitím optických odrazných systémů na cílových bodech. Krátké délky lze měřit pásmem (zpravidla na jeden klad). Použijí se kalibrované dálkoměry ě apásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o matematické redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených délek je 0,02 m u délek kratších než 100 m, 0,04 m u délek od 100. Technologie GPS pro PBPP Určení polohy bodu pouze z jednoho měření [jedné observace při měření v reálném čase (RTK), nebo jednoho vektoru při následném zpracování měření (postprocessing) není přípustné!!! opakované měření provedeno při dostatečně odlišné konstelaci družic (příloha 9 ke zvláštnímu předpisu (Vyhláška č. 31/1995 Sb., v akt.znění) K transformaci souřadnic ř i jen jednotlivých určovaných č bodů do S-
     použitím neporušené stabilizace nivelačního kamene, kde centrem bodu je průsečík úhlopříček k horní plochy hlavy kamene nebo střed vrchlíku hřebové značky, nebo
    d) úředně ověřený překlad oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona, je-li žadatelem občan členského státu Evropské unie, který je držitelem takového oprávnění,
    (5) Pokud žadatel vykonal praxi (nebo její část) při vedení katastru nemovitostí a jeho kontrole nebo při vedení a obnově souboru geodetických informací novým mapováním a jeho kontrole, předloží potvrzení orgánu zeměměřictví a katastru nemovitostí obsahující údaje uvedené v odstavci 4 písm. b) a c).
    c) postupů při tvorbě geometrických plánů, zjišťování průběhu hranic a provádění vytyčování hranic pozemků, pozemkových úprav, podmínek pro zápis údajů na základě geometrických plánů do katastru nemovitostí,


Správa České státní trigonometrické sítě (ČSTS):

    Je-li ke zhušťovacímu bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jeho údaje uvedeny v údajích daného zhušťovacího bodu. Souhrn údajů je obsažen v tiskopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
    a) historie evidování nemovitostí (stabilní katastr, evidence katastru daně pozemkové, pozemkový katastr, pozemková kniha, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí) a problematiky přídělového a scelovacího řízení,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00