Jak na věc


územní studie

INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT

    Jsme teprve na začátku tvorby územního plánu, ve stádiu tvorby tzv. „zadání“. O všech dalších krocích při tvorbě územního plánu Vás budeme samozřejmě s předstihem informovat. Obrátit se svými podněty a připomínkami se můžete kdykoli v průběhu procesu na kancelář obecního úřadu. Na webových stránkách obce najdete všechny aktuální dostupné informace. Samozřejmě se můžete obrátit i na pořizovatele územního plánu, kterým je v našem případě Magistrát města Jihlavy.
    9. 8. 2016 – kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (str. 36). Další úpravy kapitoly předpokládáme po schválení nové surovinové politiky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktualizovány a doplněny nové webové odkazy.
    v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet: - na www.vizovice.eu - na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
    Zastupitelé obce Hodice schválili na svém jednání dne 29.9.2016 znění Zadání územního plánu Hodice. Dalším krokem je vypracování Návrhu územního plánu projektantem. Dokumenty Zadání a schvalovací doložku naleznete v přiložených souborech.


Průběh schvalování 5. změny územního plánu Psár a Dolních Jirčan

    „Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.
    ÚP stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce. ÚP naopak neřeší záležitosti, které svojí podrobností odpovídají regulačnímu plánu, územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení – např. materiály staveb, barevnost fasád, typ střešní krytiny…).
    I v této fázi může každý k územnímu plánu předkládat své připomínky, a to výhradně u pořizovatele tj. Magistrátu města Jihlavy. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
    Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Tyto kapitoly nejsou v souladu s novelou stavebního zákona a budou v tomto roce postupně aktualizovány.


6.11.2017 - Zveřejněn Návrh územního plánu Hodice - seznamte se s ním! 07.11.2017

    Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit. Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.
    Od 1. listopadu 2017 můžete nahlédnout do Návrhu územního plánu Hodice. Jednou z možností je nahlédnout do jeho tištěné podoby na obecním úřadě v Hodicích, druhou možností je nahlédnout do územního plánu na webových stránkách pořizovatele na adrese https://jihlava.cz/porizovane/ds-56095/archiv=0&p1=103707
    18.12.2017 proběhne (neveřejné) projednání Návrhu ÚP s dotčenými orgány a po zapracování jejich stanovisek a došlých připomínek bude připraveno projednání územního plánu na veřejném projednání s občany za účasti odborníků ze strany zpracovatele a pořizovatele ÚP. O termínu takového veřejného projednání budete včas informováni.
    Návrh ÚP zpracuje zpracovatel, k návrhu se následně vyjadřují dotčené orgány i veřejnost – kdokoliv může podávat připomínky, vlastníci dotčených nemovitostí a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky (námitky mají větší právní váhu než připomínky). Na základě stanovisek, námitek a připomínek dojde k úpravě návrhu ÚP.


Kapitola B. KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

    v loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu naší obce, jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby a přípravy a pomohli nám stanovit cíle, které by měl územní plán řešit, hodnoty, které by měl chránit a problémy, které by nám pomohl odstranit. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit, místa, která
    Abecední seznam pojmů je provázán s příslušným pojmem formou křížového odkazu. Uživatel se dostane k vybranému pojmu opatřenému citací zákona a číslem paragrafu. U každého pojmu je přímý přístup k právnímu předpisu na Portálu veřejné správy.
    V rámci kapitoly E. POJMY budou postupně doplňována témata obsahující vybrané pojmy obsažené v publikaci. Každé téma bude zahrnovat abecední seznam pojmů a jejich výklad podle textu publikace.
    Povinnost pořídit nový územní plán vyplývá ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), obec Hodice má povinnost mít nový ÚP do konce roku 2020. Kromě nutného splnění požadavku zákona se ale jedná i o příležitost stanovit vizi a koncepci rozvoje obce pro příští desetiletí.


5.10.2016 - Zadání územního plánu schváleno

    Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.
    Proces pořizování ÚP je poměrně složitý a zdlouhavý, cílem tohoto letáku je podat stručnou a srozumitelnou formou základní informace a představu, co se bude dál dít. Pokud se chcete o územním plánování dozvědět víc, najdete informace např. na:
    člen zastupitelstva obce Hodice, který byl pověřen zastupitelstvem obce, komunikuje se zpracovatelem a pořizovatelem, informuje o procesu ostatní zastupitele
    Nejsnazší však je obrátit se se svými náměty na určeného zastupitele (starostu) kdykoliv v průběhu procesu pořizování, čím dříve tak ale uděláte, tím lépe. Čím později v procesu pořizování nového ÚP své náměty podáte, tím komplikovanější bude jejich zapracování.
    Územní plán (dále také „ÚP“) je základní dokument pro rozvoj obce. Stanovuje např., kde se smí a nesmí stavět rodinné domy nebo stavby pro podnikatelskou činnost, kudy povede obchvat a cyklostezky, stanovuje ale např. i ochranu hodnot území (urbanistická struktura, výhledy apod.).


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

    Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.
    Územní plán je zásadní koncepční dokument určující budoucí směřování obce, pokud Vám tedy záleží na budoucnosti Vaší obce a chcete, aby se Vám v Hodicích dobře žilo, měli byste proces pořizování ÚP sledovat a případně přispět svými náměty co zlepšit, či co v novém ÚP zohlednit.
    Pořizovatel územního plánu - úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy zveřejnil 24.8.2016 " Návrh zadání územního plánu Hodice". S návrhem se můžete seznámit níže a případně podat podněty k jeho úpravě. A to nejpozději do 23.9.2016 a to výhradně pořizovateli, t.j. Magistrátu města Jihlavy.
    Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.
    Zadání ÚP zpracovává pořizovatel, schvaluje je zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání zpracovatel zpracuje návrh územního plánu. K návrhu zadání může kdokoliv podat připomínky.


Projednávání 5. změny územního plánu očima urbanisty

    Tak jako na úrovni obcí existují územní plány, mají jednotlivé české kraje své „zásady územního rozvoje“ (ZÚR) a Česká republika „politiku územního rozvoje“ (PÚR), ve kterých stanovují základní koncepci svého rozvoje. ZÚR Kraje Vysočina i PÚR ČR jsou pro územní plán Hodic závazné – pokud se některé záměry uvedené v PÚR a ZÚR dotýkají území Hodic, musí být zapracovány i do ÚP Hodic.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00