Jak na věc


územní studie

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

    Tak jako na úrovni obcí existují územní plány, mají jednotlivé české kraje své „zásady územního rozvoje“ (ZÚR) a Česká republika „politiku územního rozvoje“ (PÚR), ve kterých stanovují základní koncepci svého rozvoje. ZÚR Kraje Vysočina i PÚR ČR jsou pro územní plán Hodic závazné – pokud se některé záměry uvedené v PÚR a ZÚR dotýkají území Hodic, musí být zapracovány i do ÚP Hodic.
    Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Tyto kapitoly nejsou v souladu s novelou stavebního zákona a budou v tomto roce postupně aktualizovány.


INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT

    Dne 9. listopadu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se jednání komise k územnímu plánu, které projednávalo pátou změnu územního plánu. Jakožto architekt a urbanista jsem měl ze setkání velice dobrý pocit. Šel jsem na tuto schůzku s očekáváním, že vykrystalizují dvě skupiny: jedna, která bojuje o záchranu obce a o zastavení zbytečného rozparcelovávání další zemědělské půdy, a druhá, která bude bojovat za nové rozvojové plochy. Neznalý místních poměrů jsem byl velice příjemně překvapen, že k naplnění mého horšího scénáře nedošlo a že se vedla diskuse na téma jak zkvalitnit obec, jak vytvořit centrum obce, jak zajistit školu a další služby a funkce, které by měla obec plnit.
    „Územní plánování je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.“ Takto stroze a suše popisuje územní plánování Wikipedie. V praxi se však jedná o docela složitý a často kontroverzní proces, který je do velké míry v rukou zastupitelstva. Na zvolených zastupitelích je, aby se zamýšleli nad celkovou strategií rozvoje obce i nad jednotlivými kroky, které by tuto strategii uvedly v život. Kde ponechat zeleň či pole a kde stavět nové domy, kde je vhodná lokalita pro sport a kde pro obchody, kde by mohla stát nová škola a kde by obci nevadila třeba průmyslová zóna – to jsou základní otázky. Bohužel do hry občas vstoupí osobní zájmy jednotlivců, a pak se z územního plánování snadno může stát spíše nástroj zkázy než racionálního rozvoje obce.


Průběh schvalování 5. změny územního plánu Psár a Dolních Jirčan

    Abecední seznam pojmů je provázán s příslušným pojmem formou křížového odkazu. Uživatel se dostane k vybranému pojmu opatřenému citací zákona a číslem paragrafu. U každého pojmu je přímý přístup k právnímu předpisu na Portálu veřejné správy.
    Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.
    Zastupitelé obce Hodice schválili na svém jednání dne 29.9.2016 znění Zadání územního plánu Hodice. Dalším krokem je vypracování Návrhu územního plánu projektantem. Dokumenty Zadání a schvalovací doložku naleznete v přiložených souborech.
    v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet: - na www.vizovice.eu - na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
    Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

    Územní plán je zásadní koncepční dokument určující budoucí směřování obce, pokud Vám tedy záleží na budoucnosti Vaší obce a chcete, aby se Vám v Hodicích dobře žilo, měli byste proces pořizování ÚP sledovat a případně přispět svými náměty co zlepšit, či co v novém ÚP zohlednit.
    18.12.2017 proběhne (neveřejné) projednání Návrhu ÚP s dotčenými orgány a po zapracování jejich stanovisek a došlých připomínek bude připraveno projednání územního plánu na veřejném projednání s občany za účasti odborníků ze strany zpracovatele a pořizovatele ÚP. O termínu takového veřejného projednání budete včas informováni.
    člen zastupitelstva obce Hodice, který byl pověřen zastupitelstvem obce, komunikuje se zpracovatelem a pořizovatelem, informuje o procesu ostatní zastupitele
    Povinnost pořídit nový územní plán vyplývá ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), obec Hodice má povinnost mít nový ÚP do konce roku 2020. Kromě nutného splnění požadavku zákona se ale jedná i o příležitost stanovit vizi a koncepci rozvoje obce pro příští desetiletí.


Kapitola B. KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

    Od 1. listopadu 2017 můžete nahlédnout do Návrhu územního plánu Hodice. Jednou z možností je nahlédnout do jeho tištěné podoby na obecním úřadě v Hodicích, druhou možností je nahlédnout do územního plánu na webových stránkách pořizovatele na adrese https://jihlava.cz/porizovane/ds-56095/archiv=0&p1=103707
    Územní plán (dále také „ÚP“) je základní dokument pro rozvoj obce. Stanovuje např., kde se smí a nesmí stavět rodinné domy nebo stavby pro podnikatelskou činnost, kudy povede obchvat a cyklostezky, stanovuje ale např. i ochranu hodnot území (urbanistická struktura, výhledy apod.).
    9. 8. 2016 – kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (str. 36). Další úpravy kapitoly předpokládáme po schválení nové surovinové politiky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktualizovány a doplněny nové webové odkazy.


24.8.2016 - Magistrát zveřejnil Návrh zadání územního plánu

    Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.
    I v této fázi může každý k územnímu plánu předkládat své připomínky, a to výhradně u pořizovatele tj. Magistrátu města Jihlavy. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
    Pořizovatel územního plánu - úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy zveřejnil 24.8.2016 " Návrh zadání územního plánu Hodice". S návrhem se můžete seznámit níže a případně podat podněty k jeho úpravě. A to nejpozději do 23.9.2016 a to výhradně pořizovateli, t.j. Magistrátu města Jihlavy.
    Nejsnazší však je obrátit se se svými náměty na určeného zastupitele (starostu) kdykoliv v průběhu procesu pořizování, čím dříve tak ale uděláte, tím lépe. Čím později v procesu pořizování nového ÚP své náměty podáte, tím komplikovanější bude jejich zapracování.
    V rámci kapitoly E. POJMY budou postupně doplňována témata obsahující vybrané pojmy obsažené v publikaci. Každé téma bude zahrnovat abecední seznam pojmů a jejich výklad podle textu publikace.


Vybrané pojmy z Principů a pravidel územního plánování

    v loňském roce rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu naší obce, jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby a přípravy a pomohli nám stanovit cíle, které by měl územní plán řešit, hodnoty, které by měl chránit a problémy, které by nám pomohl odstranit. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit, místa, která
    Návrh ÚP zpracuje zpracovatel, k návrhu se následně vyjadřují dotčené orgány i veřejnost – kdokoliv může podávat připomínky, vlastníci dotčených nemovitostí a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky (námitky mají větší právní váhu než připomínky). Na základě stanovisek, námitek a připomínek dojde k úpravě návrhu ÚP.
    Proces pořizování ÚP je poměrně složitý a zdlouhavý, cílem tohoto letáku je podat stručnou a srozumitelnou formou základní informace a představu, co se bude dál dít. Pokud se chcete o územním plánování dozvědět víc, najdete informace např. na:
    Zadání ÚP zpracovává pořizovatel, schvaluje je zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání zpracovatel zpracuje návrh územního plánu. K návrhu zadání může kdokoliv podat připomínky.


5.10.2016 - Zadání územního plánu schváleno

    Jsme teprve na začátku tvorby územního plánu, ve stádiu tvorby tzv. „zadání“. O všech dalších krocích při tvorbě územního plánu Vás budeme samozřejmě s předstihem informovat. Obrátit se svými podněty a připomínkami se můžete kdykoli v průběhu procesu na kancelář obecního úřadu. Na webových stránkách obce najdete všechny aktuální dostupné informace. Samozřejmě se můžete obrátit i na pořizovatele územního plánu, kterým je v našem případě Magistrát města Jihlavy.
    ÚP stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce. ÚP naopak neřeší záležitosti, které svojí podrobností odpovídají regulačnímu plánu, územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení – např. materiály staveb, barevnost fasád, typ střešní krytiny…).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00