Jak na věc


útvary na děložním čípku

71. mechanizovaný prapor "Sibiřský" - Hranice

    71. mechanizovaný prapor vznikl 1. října 1994 reorganizací 4. mechanizovaného pluku. Zpočátku působil v posádce Hodonín, z níž byl v roce 1997 přemístěn do Hranic. Jedná se o vševojskový mechanizovaný útvar, jenž může v útoku plnit primární úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. 
     ZADÁNÍ: Vypravování - Pohřešované dítě našel řidič autobusu chvíli poté, co viděl jeho fotku v novinách TŘI SLOHY: 1. Nejzbytečnější na světě Za okny autobusu povlávaly kabáty spěchajících lidí. Nikdo o mně nevěděl a já se cítil jako nejzbytečnější tvor, který kdy žil na téhle planetě. Kdo mě...
    Útvar se od ostatních jednotek “sedmičky” odlišuje také svojí výzbrojí. Je totiž vyzbrojen kolovými obrněnými transportéry Pandur II (včetně speciální průzkumné verze) a lehkými víceúčelovými vozidly IVECO. Částečně se odlišuje i zbraněmi svých příslušníků (pistole, odstřelovací pušky atd.). Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Poblíž Dobřečova - části obce Horní Město - se nacházejí asi 10 m vysoká izolovaná rulová skaliska, která jsou využívána jako přírodní horolezecká stěna - Lezectví - Přírodní lezecké terény - Dobřečovské skály (770 m n.m.)


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Organizační struktura útvaru se skládá z velitelství, tří tankových rot vyzbrojených tanky T-72 M4CZ, mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu. 
    Špičák (zvaný též Velký Špičák) je zalesněný kopec (516 m n.m.), nacházející se 1 km severně od Písečné. Je budován krystalickým vápencem, který vytváří mohutný skalnatý hřeben 260 metrů dlouhý a až 33 metrů vysoký. Na skalách jsou krásně vyvinuté škrapy (hřbetovité, hřebenité a hrotovité tvary povrchu vápenců vzniklé zvětráváním a odnosem). Jeskyně jsou prakticky bez krápníkové výzdoby, zato s neobvyklými srdčitými a vejčitými profily chodeb. Ty byly pravděpodobně vymodelovány tavnými vodami pevninského ledovce, který v jedné z ledových dob zasahoval až k České Vsi.
    Základní strukturu útvaru je totožná s hranickým mechanizovaným praporem. Tedy velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelská rota, rota logistiky, obvaziště a minometná baterie, která má k dispozici nejen tažené minomety, ale i  120mm samohybné minomety vz. 85 PRÁM. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.


Diskuse k pojmuSlohové postupy a slohové útvary

    Základní strukturu útvaru tvoří velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, minometná baterie s taženými 120mm minomety vz. 82, velitelská rota, rota logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Tento útvar vznikl 1. října 2008, přeměnou ze 155. záchranného praporu a je dislokován v Bučovicích. Stejně jako ostatní útvary brigády má plnit úkoly v její sestavě, ale může působit i samostatně.  Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovostí a pohyblivosti, je schopen rychlých přesunů na delší vzdálenosti, navíc má částečnou schopnost přepravy vzduchem.
    V útoku může plnit úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. Vyznačuje se velkou palebnou silou, pohyblivostí a odolností. Je schopen rychlých přesunů do stanovených prostor, bránit je a vést vysoce odolnou, pružnou obranu, stejně jako rozhodující útok.
    Přístup: pěšky od kostela v Dobřečově (možnost zaparkovat auto) po asfaltované polní cestě od kostela v Dobřečově směrem SSV k osadě Ferdinandov, po asi 500 m v mírné zatáčce odbočit doleva po polní cestě k lesíku se skalami.Informace na www.lezec.cz


73. tankový prapor "Hanácký" - Přáslavice

    Tok říčky Huntavy pramenící ve Skalském rašeliništi na své cestě proráží složitý komplex devonského sedimentárně-vulkanického komplexu prezentovaný v současné době pestrou škálou hornin různého složení a rozdílného stupně odolnosti proti zvětrávání a erozi (fylity, zelené břidlice, keratofyry, kvarcitické horniny a další včetně poloh železných rud, případně i sulfidických rud).
    Prapor se vyznačuje vysokou pohyblivostí a velkou palebnou silou, schopností rychlých přesunů. Může být nasazen i k posílení ochrany státní hranice při její uzávěře, ke střežení důležitých objektů nebo při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích, stejně jako při jiných nestandardních operacích mimo území naší republiky.


72. mechanizovaný prapor "Generálmajora Josefa Buršíka" Přáslavice

    Petrovy kameny jsou vrcholová skalní hradba na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, 1,5 km jižně od Pradědu, cca 300 m od hlavní hřebenové turistické cesty. Skalní útvar, tvořený silně zbřidličnatělým fylonitem, je vysoký 7 metrů a jeho délka dosahuje 25 metrů. Petrovy kameny jsou součástí největší národní přírodní rezervace v České republice - Praděd. Cílem ochrany lokality je zejména zachování druhového bohatství alpínských trávníků a vegetace vrcholové skály, která hostí endemické a další vzácné druhy rostlin (vysokohorské mechy a lišejníky, zvonek vousatý, vrba bylinná, lipnice jesenická a další). V minulosti byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sabatů. Přístup: značené turistické cesty se Petrovým kamenům ve vzdálenosti cca 300 m vyhýbají, vstup ke skále je na základě zákona o ochraně přírody a krajiny zakázán, na území národní přírodních rezervací je pohyb povolen pouze po značených trasách, a to i v zimním období.
    Dne 1.10.1994 se rozdělil 33. tankový pluk na 73. mechanizovaný prapor a 74. výcvikové středisko, které bylo v roce 1998 reorganizováno na 74. mechanizovaný prapor. V roce 2000 byl tento prapor přečíslován na 72. mechanizovaný prapor. Představuje vševojskový mechanizovaný prapor, určený k vedení bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády, brigádního úkolového uskupení, výjimečně i samostatně. 


74. lehký motorizovaný prapor "Plukovníka Bohuslava Malečka" Bučovice 

    Jeskyně Na Pomezí se nacházejí v komunikačně významném stejnojmenném sedle (576 m n.m.) v Rychlebských horách u silnice z Jeseníku do Vápenné a Žulové, 2 km severně od obce Lipová Lázně. Jsou největším jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými chodbami, které se v kříženích rozšiřují v menší dómy. Jeskyně vynikají bohatou krápníkovou výzdobou s jezírky, sintr (porosní hornina vznikající usazováním z roztoků) se v nich stále tvoří. Celková délka chodeb je 630 metrů, z toho je přístupných 410 metrů s dobou prohlídky 45 minut.Jeskyně i povrchové krasové útvary jsou chráněny jako Národní přírodní památka.
    Po definitivním vyvrásnění variské geosynklinály v mladších prvohorách (před 380 - 300 milióny let) následovalo velmi dlouhé období, kdy oblast severní Moravy byla souší a kdy zvrásněné a dislokované vrstevní komplexy někdejších mořských sedimentů vyzvednuté do velkých nadmořských výšek byly vystaveny neustálé denudaci (odnosu). (Geosynklinála je rozsáhlá oblast dlouhotrvajícího a poměrně rychlého poklesu na povrchu země, ve které se usazují velké mocnosti sedimentů, jež jsou v závěrečné fázi vývoje geosynklinály vyvrásněny do vysokých pásemných horstev.) Po stamilióny let byl v České kotlině i na Moravě klid. V době před 90 až 65 miliony let se na poměrně plochém povrchu přelévalo mělké křídové moře, v němž se ukládaly písky, stavební materiál budoucích skalních měst. Zemská kůra byla klidná, zemětřesení žádná nebo ta nejslabší, a sopečná činnost nestála ani za zmínku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00