Jak na věc


ústavní soud vrácení řidičského průkazu praha

Hlava první: Základní ustanovení

    Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.
    Na prosinec 2007 až leden 2008 připravuje Liga 2 – 3 semináře k problematice systémových změn v oblasti sociálně právní ochrany a ústavní výchovy dětí.
    Právní analýza problematiky a výstupy monitoringu jednotlivých případů – svěřování do výchovy a úprava styku s násilným rodičem. Vydali jsme v srpnu 2007.
    Česká republika vede evropský žebříček v počtu dětí vyrůstajících v ústavech. Absolutní počet přesahuje 20 tisíc dětí v ústavní péči. Roční náklady na tento systém přesahují částku deseti miliard Kč a náklady spojené s pobytem dítěte v ústavu přesahují 281 tisíc Kč ročně.
    Jak reformovat český systém ústavní péče aneb právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte. Vydali jsme v září 2007 v edici Práva v souvislostech.
    Základním problémem prokazování nepřímé diskriminace na základě etnické příslušnosti je absence oficiálních statistik. Liga vypracovala návrh, jak tato data sbírat při dodržování zásad ochrany citlivých údajů.


Hlava šestá: Česká národní banka

    Okresní soud v Českých Budějovicích s definitivní platností rozhodl o osudu osmi nezletilých dětí paní P. Zrušil předběžné opatření, na jehož základě byli tři z osmi sourozenců umístěni do dětského domova, a vrátil je zpět do péče matky. Zároveň byl nad výchovou dětí stanoven dohled za účelem zajištění řádné výchovy a pomoci […]
    Ústavní soud má 15 soudců, jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu na 10 let. Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.
    Ústavu České republiky přijala Česká národní rada dne 16. prosince 1992 a následně byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. (v částce 1/1993 Sb.). Ústava nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993
    Vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. Skládá se z předsedy, místopředsedů a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident. Ostatní členy jmenuje na návrh předsedy prezident. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. V rámci vládní výkonné moci je zakotveno i státní zastupitelství pro zastupování veřejné žaloby.
    Hlavní úkol je dbát o cenovou stabilitu. Má tři funkce: emisní,regulační a kontrolní. Emisní funkcí rozumíme, že ČNB vydává do oběhu peníze.V jejím čele stojí guvernér.


Péče o děti odebírané z biologické rodiny

    Třetí systémové doporučení Ligy lidských práv popisuje současný nevyhovující stav péče o děti odebírané z biologické rodiny a navrhuje jednotlivé způsoby jak současnou situaci zlepšit.
    Moc soudní vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy.
    Na rozdíl od Ústavy Slovenské republiky nebyla Listina základních práv a svobod vložena do textu Ústavy České republiky. Listina základních práv a svobod je podle Ústavy součástí ústavního pořádku.
    Ústavou České republiky byla zrušena Ústava Československé socialistické republiky a Ústavní zákon o československé federaci a všechny ústavní zákony je měnící a doplňující.
    Územní samosprávné celky jsou územní oblasti, které si spravují sami občané v určité nezávislosti na okolí. Základním územním samosprávným celkem je obec. Každá obec je součástí vyššího územního samosprávného celku – kraje. Samosprávná území jsou spravována zastupitelstvem, jehož funkční období je čtyřleté.


Soud: Sociální nouze není důvodem k nařízení ústavní výchovy

    Brno – Co mohou Křížovi udělat pro to, aby získali zpět své děti, které jim před třemi lety odebral soud? Za manžele se postavil i veřejný ochránce práv, když kritizoval postup sociálního odboru Městského úřadu ve Šlapanicích, jenž se o umístění dvojčat do kojeneckého ústavu zasadil. Děti […]
    Liga lidských práv podporuje Veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství v názoru, že sledování dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami o ochraně lidských práv.
    Zákonodárná moc náleží Parlamentu České republiky, jenž se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, volených poměrným způsobem na 4 roky. Senát má 81 senátorů, volených většinovým způsobem na 6 let. Každé 2 roky se mění třetina senátorů.
    Šestnáctiletý Martin žil již skoro tři čtvrtě roku v dětském domovu se školou, když se jednoho dne dozvěděl, že bude v nejbližších dnech přemístěn do Výchovného ústavu. Posprejoval […]


Chci dostávat newsletter Ligy lidských práv pravidelně e-mailem

    Prezident republiky je hlavou státu. Je volen Parlamentem na společné schůzi obou komor na dobu 5 let v tříkolové veřejné nebo tajné volbě. Musí být starší 40 let, navržen skupinou 10 poslanců nebo senátorů. Nikdo nesmí být zvolen více jak dvakrát za sebou. Ústava stanoví rozsah kompetencí prezidenta a určuje, které může provádět sám a ke kterým je nutná kontrasignace. Funkce prezidenta je inkompatibilní s ostatními ústavními funkcemi. Je chráněn imunitou. Může být stíhán jen za velezradu → ztráta úřadu.
    Brno – 28. února 2008 – Česko stále pokračuje v praxi odebírání dětí do ústavů pouze proto, že rodina nemá vhodné bydlení. Opakovaná kritika ČR ze strany Evropského soudu pro lidská práva nepomáhá. Liga lidských práv převzala od ombudsmana případ manželů, kteří se již více než 2 […]
    Ústava upravuje legislativu (přijímání a vydávání zákonů) a ratifikaci mezinárodních smluv. V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, náleží Senátu přijímat na návrh vlády zákonná opatření. Parlament také volí prezidenta republiky.
    V posledních týdnech se rozhořel zájem českých médií o problematiku odebíraných dětí. Jejich zájem se téměř výhradně soustředí na případ dvou dětí odebraných české rodině žijící v Norsku. Avšak v celospolečenské diskusi se vytrácí fakt, že Česká republika si v otázce odebírání dětí nepočíná lépe. Stále máme vysoký počet […]


Místo principů v ústavním právu

    Okresní soud v Jičíně v těchto dnech definitivně uzavřel kauzu paní D., která trpí psychiatrickým onemocněním. Případ se táhl od listopadu 2006, kdy soud na návrh sociálních pracovnic předběžným opatřením odebral paní D. jedno z dětí a umístil jej do ústavu, kde strávil 10 měsíců. Po tuto dobu probíhalo soud […]
    Ústavou České republiky byla zrušena dřívější Ústava Československé socialistické republiky, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly a ústavní zákon o státních symbolech České republiky.
    Ve dnech 17.-19. listopadu navštívil Českou republiku komisař pro lidská práva Rady Evropy Thomas Hammarberg. Zajímala ho především situace Romů a otázky související s extremismem a potíráním rasismu. Rozhovorů s komisařem se účastnila také Liga lidských práv.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00