Jak na věc


ústav pro péči o matku a dítě - lékařská knihovna

Prázdninový provoz jazykové poradny

    Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.
    V 19. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie Ondřej Bláha sleduje gramatická specifika a vývojovou dynamiku českých iterativ. Alena M. Černá analyzuje osm českých textů založených na Albrantově koňském lékařství. Tématem článku Leny Ivančové je systém hodnocení a kategorizace zvukových charakteristik akusticko-auditivních komunikátů na pozadí sedmi univerzálních binárních opozic. (Informace k dalším textům naleznete zde.)
    Při hodnocení minulosti je však třeba konstatovat, že přes ideologický nátlak zvenčí i zevnitř, vedoucí k deformacím témat i lidí, se na obou akademických psychologických pracovištích jako jediných pracovištích zaměřených především na základní výzkum dařilo pěstovat psychologii jako vědeckou disciplínu na kvalitní odborné úrovni. Vznikly zde i práce a publikace, které obstály ve zkoušce času. Platí to zejména o výzkumu v oblastech kognitivní psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti.


Ocenění pro Sdružení moravských pracovišť AV ČR

    Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.193 (r. 2017). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).
    V roce 1983 byla Psychologická laboratoř ČSAV v Brně spolu s dalšími společensko-vědními pracovišti včleněna do Ústavu pro výzkum společenského vědomí jako psychologické oddělení. To bylo připojeno na vlastní žádost k Psychologickému ústavu ČSAV v Praze na jaře roku 1990.
    Nakladatelství Academia vydalo knihu Syntax mluvené češtiny (J. Hoffmannová, J. Homoláč, K. Mrázková, eds.). Autorský tým monografie se při zkoumání syntaktické a textové výstavby mluvených projevů zaměřil mj. na vztah výpovědních jednotek (s jejich neostrými hranicemi) k dialogickým replikám, na některé prozodické prostředky nebo na rozsáhlou kategorii „diskurzních markerů“. Data pro výzkum byla čerpána hlavně z korpusů mluvené češtiny, ale i dalších zdrojů.
    Tato dvě pracoviště se stala základem oddělení sociální psychologie a oddělení psychologie učení a vývoje samostatného ústavu. Nově bylo konstituováno oddělení psychologie osobnosti.


Vyšlo 19. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

    najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.
    Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.
    Prvním ředitelem Psychologického ústavu ČSAV se stal profesor PhDr. et RNDr. Vladimír Tardy, který vedl i oddělení psychologie osobnosti. Z vedení ústavu byl odvolán počátkem sedmdesátých let při čistkách na začátku období tzv. normalizace. Poté byl i pensionován a na počátku roku 1977 se stal jedním ze signatářů Charty 77.
    Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.


Kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie

    Společným prvkem slovních spojení červený seznam, červená kniha, červená knihovna, čtvrť červených luceren, skončit v červených číslech, táhne se jako červená nit, červený kohout je přítomnost jedné z nejvýraznějších barev – červené. A protože etymologické slovníky poukazují i na možnou spojitost názvu měsíců června a července s touto barvou, je jí věnován jazykový koutek Anny Černé v červnovém čísle Živy (2019/3).
    Společenské změny po listopadu 1989 znamenaly na jedné straně zřízení vědecké rady jako výrazného demokratického prvku v organizaci vědecké práce, otevření pracoviště světu, mezinárodní spolupráci, svobodnou volbu témat bádání a otevřenou vědeckou diskusi, na druhé straně výraznou redukci počtu pracovníků a zrušení některých oddělení v průběhu několika fází transformačního procesu, kterým nejprve ČSAV a poté AV ČR prošla.
    Psychologický ústav se od svého založení stal také vydavatelem časopisu Československá psychologie s podtitulem Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Časopis vycházel sice již od roku 1957, ale od založení ústavu je s ním těsně spjat. Časopis pochopitelně zrcadlí odborný i společenský vývoj v oboru i v naší zemi v posledním téměř půlstoletí s jeho peripetiemi. Blíže o jeho historii se dočtete zde.


V aktuálním čísle Československé psychologie

    jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.
    V rámci oslav 100 let existence Masarykovy univerzity byla Sdružení moravských pracovišť AV ČR udělena pamětní medaile, kterou 13. 6. převzal místopředseda sdružení doc. Radomír Vlček. Ocenění bylo navrženo Filozofickou fakultou MU a zdůvodněno dlouhodobou spoluprací zejména s pracovišti Ústavu pro jazyk český, Ústavu pro českou literaturu, Ústavu dějin umění, Historického ústavu, Archeologického ústavu, Psychologického ústavu a Etnologického ústavu.
    Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.


Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

    Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Setkání se bude konat 25. června 2019 od 13 do 17 hodin v prostorách Ústavu analytické chemie AV ČR (Veveří 97, Brno). Celý program najdete zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00